दादांविषयी

“माझे जीवन म्हणजे काय? व ते कसे होते ? याचा बोध झाला तर भवितव्यात हे जीवन प्रत्येकाला उपयोगी पडेल “