वं.दादांना परमार्थाकडे वळविणा-या जीवनातील 10 ठळक घटना

वं.दादांना परमार्थाकडे वळविणा-या जीवनातील 10 ठळक घटना

  • फकीर
  • प.पू.तेली महाराजांची सेवा
  • प.प.तेली महाराजांचे ‘शब्द’
  • शिक्षण-विद्या-ज्ञान
  • जीवन कार्याची जागृती.
  • श्री.भैरवनाथांची सेवा सुरु
  • गुराख्याकडून ईश्वरी संकेत
  • निसर्गतत्वांकजून ॐ कार दीक्षा
  • श्री.भैरवनाथांच्या सेवेचे पूर्णत्व.
  • संचार – श्री.बहुइराई देवीचा कार्यार्थ आशिर्वाद व सहका