साधन-पत्रिका

साधन-पत्रिका
श्री.साई अध्यात्मिक समिती, पुणे

साधन-पत्रिका

साई शक-2

खाजगी वितरणासाठी

[     भक्त-भाविकांच्या मार्गदर्शनार्थ      ]
भक्त-भाविकांच्या मार्गदर्शनार्थ

Page 1

साधन-पत्रिका पान – २
साधन-पत्रिका

श्री.साई अध्यात्मिक समिती, पुणे तर्फे प्रकाशित.

Page 2

साधन-पत्रिका पान – ३
|| गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा   ||
|| गुरः साक्षात्परब्रम्ह तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

|| जी भक्तमंडळी आपल्या जीवनाचा अमोल ठेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी दैनंदिन जीवनांतील आपले कर्तव्य म्हणून “सद्गुरुउपासना” करीत आहेत, त्यांच्या श्रध्दा, सबूरी, कर्तव्य, मानवता ह्या भावनेतून कर्तव्यास जी “ सद्गुरुकृपा” कारण झाली तीस “ साधन-पत्रिका” अर्पण  ||

चैत्र, शुध्द 9, 1982

Page 3

साधन- पत्रिका – पान ४

दैनंदिन उपासनेचे वेळी म्हटली जाणारी प्रार्थना

हे भगवंता, नारायणा, आमच्या कुटुंबाच्या उध्दाराकरीता ज्या दिव्य, पुण्य विभूती स्वतःला अनेक त-हेचा त्रास सोसून देखील अहर्निश झटत आहेत, त्यांच्या उपदेशाप्रमाणे आणि आज्ञेप्रमाणे आम्हां सर्वांकडून यथोचित वर्तन घडू दे. आमच्या हातून घडलेल्या पातकांची व प्रमादांची या क्षणापासून तरी पुनरावृत्ती न होवो.बिकट आर्थिक आणि इतर प्रतिकूल परिस्थितीमळे वैतागून जाऊन, आणि क्षुद्र मनोविकाराना किंवा कोत्या समजुतीना बळी पडून, आळसामुळे अथवा अज्ञानामुळे आमच्या मनात त्यांच्या विषयीं जे कांही अनुदार विचार आले असतील, अथवा अनुदार उद्गार तोंडावाटे निघाले असतील, किंवा त्यांच्या उपदेशाविरूध्द कृती घडली असेल त्या सर्वांबद्दल मी तुझी व त्या सर्वांची अनन्य भावाने क्षमा मागतो. आमच्या कुटुंबात सदैव सुख, शांती, समाधान व परस्परांविषयी जिव्हाळयाचे प्रेम आणि भरपूर आनंद ही नित्य वास करोत, व तसेच तुझेविषयींची अचल निष्ठा आमच्यापैकी प्रत्येकाच्या अंतःकरणात सदैव जागृत राहो.आमच्या राहिलेल्या आयुष्यात आमच्या हातून त्यानी योजिलेले महत्कार्य अत्यंत उत्साहाने आणि यशस्वीरीत्या पार पडो आणि इतरही अनेक सत्कृत्ये प्रत्यही घडत राहोत, तेणेकरून  त्या दिव्य पुण्य विभूती आम्हावर सदैव संतुष्ट राहोत व तुझीही आमच्या कुटुंबावर अशीच अखंड कृपाद्ष्टी राहील असेही घडून येवो.

हे प्रभो, आमच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तीना आपापले कर्तव्यकर्म अहोरात्र पाळण्याची सुबुध्दि दे.पूर्वीच्या सत्कर्मानुसार आम्हापैकी कांही व्यक्ती आज जरी सुख भोगीत असू तथापि, “ पुढील जन्मांची तरतूद मनुष्याने याच जन्मी अती प्रयत्नाने  करावी ” अशा त-हेच्या तुझ्या नित्य शुध्द वाचेने,तू जगाला, जो धडा घालून दिला आहेस, त्याला अनुसरून आणि उप्रकाराची फेड अप्रकाराने न होईल अशीच बुध्दी, हे दयाघना, कुटुंबातील सर्व व्यक्तीना तू दे,  एवढीच मागणी तुझ्या चरणी अत्यंत लीन होऊन मी मागत आहे,
॥ ॐ  ||

Page 4

साधन- पत्रिका – पान ५
।।  ॐ  ||

श्री.साई अध्यात्मिक समिती, पुणें.

साधन- पत्रिका

मानवी जीवनांतील दुखकारणमीमांसा व त्यांस समितीचें मार्गदर्शन.

1

1.            प्रस्तावना

2.            दुखकारणमीमांसा

3.            निराकरण

4.            आचार विचार निश्चितता

5.            नित्य आहार निश्चितता

6.            दैवी उपासना

7.            व्रतवैकल्यें

8.            दैवी मार्गांतील व्यावहारिक द्वैत

9.            समाजकल्यार्थ समितीची भूमिका

10.         हा मार्ग हाच सुखाचा ठेवा

भाग १

भाग २