आत्मनिवेदन

।।   श्रीगणेशायनमः  ।।

।। श्री जगत्गुरू साईनाथ महाराज,  नवनाथ आदि पुण्य विभूती  ।।

यांच्या कृपाशिर्वादाने साधना मार्गात त्यांच्या आज्ञेने जे काही अमृतानुभव अनुभवले ते भक्तगणांना ज्ञात व्हावेत म्हणून त्यांच्याच कृपाशिर्वादाने हे  “आत्मनिवेदन”  लिहिण्याची प्रेरणा मला प्राप्त झाली,  त्या थोर विभूतींच्या चरणी हे ‘आत्मनिवेदन’ समर्पण.

 

आपला  सेवक

दादा  भागवत

>>

Below are the links for the Quick Navigation.

  1. आत्मनिवेदन  पान  2
  2. आत्मनिवेदन पान 3
  3. आत्मनिवेदन पान 4
  4.  आत्मनिवेदन ग्रंथ भाग 1
  5. आत्मनिवेदन ग्रंथ भाग 2
  6. आत्मनिवेदन ग्रंथ भाग 3
  7. आत्मनिवेदन ग्रंथ भाग 4 
  8. आत्मनिवेदन ग्रंथ भाग 5
  9. आत्मनिवेदन ग्रंथ भाग 6